DMF Øst

Forslag 1 til årsmødet i DMF 2022

Offentlig medlemsbase

DMF skal åbne mulighed for at de medlemmer, der ønsker det, kan promovere sig på dmf.dk analogt med medlemsbasen på artisten.dk.

Motivering:
En større del af medlemmerne er uden fast ansættelse og vil kunne drage fordel af bedre at kunne findes.

Forslag 2 til årsmødet i DMF 2022

Det foreslås, at delegerede til årsmødet har én stemme hver.

Det indebærer at disse tre paragraffer i forbundslovene ændres fra:

§12 stk. 2.
Stk. 2. Der tilkommer de for en lokalafdeling mødende delegerede, ligeligt fordelt blandt dem, tilsammen et til afdelingens medlemstal svarende antal stemmer. Lokalafdelingerne skal så vidt muligt sørge for, at delegerede også omfatter unge under 35 år.

§12 stk. 4.
De delegerede er pligtige inden forhandlingernes åbning ved attest fra vedkommende lokalafdelings formand at dokumentere deres valg, deres stemmeantal og eventuel repræsentationsret for andre delegerede overfor forbundets formand eller en af ham til dette hverv udpeget stedfortræder

§15 stk. 2.
Afstemningen kan foregå på en sådan måde, at de mødte delegerede kan få anvendelse for det antal stemmer, de repræsenterer.


til

§12 stk. 2.
Der tilkommer de for en lokalafdeling mødende delegerede én stemme hver. Lokalafdelingerne skal så vidt muligt sørge for, at delegerede også omfatter unge under 35 år.

§12 stk. 4.
De delegerede er pligtige inden forhandlingernes åbning ved attest fra vedkommende lokalafdelings forperson at dokumentere deres valg overfor forbundets forperson eller en af denne til dette hverv udpeget stedfortræder

§15 stk. 2.
Afstemningen skal foregå på en sådan måde, at de mødte delegerede kan få anvendelse for deres stemme.

Motivering:

Da forbundslovene blev udarbejdet oprindeligt, var der ikke så stor forskel på afdelingernes størrelse, som der er nu, og denne udvikling vil sandsynligvis fortsætte i fremtiden.
For at sikre at de meningsforskelle, der må være i en stor afdeling, bliver repræsenteret på årsmødet, er det ønskeligt at store afdelinger til årsmødet repræsenteres ved et tilsvarende stort antal delegerede.
Dette vil tillige sikre, at forbundets reelle demokratiske proces fastholdes på årsmødet.