DMF Øst

Love for Dansk Musiker Forbunds Østsjællands Afdeling

Punkt 1.Afdelingens navn er Dansk Musiker Forbunds Østsjællands Afdeling. Afdelingen, der omfatter musikere, solister, sangere, musikundervisere m.fl., har til formål at virke til fremme af de særlige interesser, der knytter sig til udøvelse af medlemmernes hverv inden for området.

Punkt 2. Afdelingen er beføjet til at fastsætte tariffer gældende for arbejde på afdelingens område, for såvidt sådant arbejde ikke forud er tarifbestemt med hjemmel i Dansk Musiker Forbunds love. De under afdelingen arbejdende medlemmer skal overholde sådanne tariffer.

Punkt 3. Ethvert på afdelingens område arbejdende medlem er efter skriftlig tilsigelse pligtig at give møde for afdelingens formand eller bestyrelse og afgive forklaring om tvister, konflikter, lovovertrædelser eller andre afdelingen vedrørende interesser og anliggender.

Punkt 4. Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Afdelingens midler indsættes i et pengeinstitut, anbringes i obligationer noteret på den danske fondsbørs eller i fast ejendom. Anden anbringelse kræver samtykke af en generalforsamling. Afdelingen forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af formanden i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 5. Afdelingens bestyrelse består af en formand og mindst 3 og højst 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen således, at der hvert år afgår halvdelen. Endvidere vælges på samme måde 2 suppleanter, der indkaldes i tilfælde af forfald. Bestyrelsesmedlemmer, der har forfald ved bestyrelsesmøder, skal melde afbud til formanden med dags varsel. Næstformanden, der i formandens forfald varetager dennes hverv, vælges af bestyrelsen af dens midte. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden efter hans nærmere bestemmelse eller på begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden leder møderne, i hans forfald næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Alle beslutninger tages ved afstemning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans forfald næstformandens, stemme udslaget. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Foreningen tegnes af formand eller kasserer.

Punkt 6. Til at udføre tilsyn med afdelingens kasse og bogføring samt forvaltning af dens formue og revision af dens årsregnskab, vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 2 år ad gangen således, at der hvert år skiftevis afgår én revisor og én suppleant. De kan til enhver tid forlange sig bøgerne og kassen forevist. Ved revision af årsregnskabet med tilhørende bøger og bilag sikrer revisorerne sig tilstedeværelsen af afdelingens kapital og værdipapirer, gør deres kritiske bemærkninger til den stedfundne administration og indstiller til generalforsamlingen, om regnskabet kan godkendes. Afdelingen kan dog, hvis forholdene taler for dette, lade en statsautoriseret eller registreret revisor revidere afdelingens regnskab. Regnskabet skal være tilendebragt senest 15. februar.

Punkt 7. Afdelingen holder ordinær generalforsamling i januar kvartal hvert år.

Punkt 8. Ekstraordinært kan en generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Punkt 9. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker af formanden pr. e-mail og gennem forbundets medlemsblad. Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Punkt 10. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen.

Punkt 11. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle afdelingens anliggender. Afgørelser sker i almindelighed ved håndsoprækning med simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal ske, når bestyrelsen, dirigenten eller mindst 1 tilstedeværende medlem med navns underskrift begærer det. Den foregår ved omdelte stemmesedler, der ikke må underskrives med navn. Til vedtagelse af love eller lovændringer (herunder ikke tarifændringer) kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer samt efterfølgende godkendelse i henhold til § 8 litra c i Dansk Musiker Forbunds love.

Punkt 12. Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden 7 dage før generalforsamlingen.

Punkt 13. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:

a: Valg af dirigent.
b: Godkendelse af dagsorden.
c: Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
d: Godkendelse af regnskabet.
e: Indkomne forslag.
f: Fremtidig virksomhed.
g: Godkendelse af budget for dette år.
h: Fastsættelse af lokalkontingent.
i: Evt. valg af formand.
j: Evt. valg eller ansættelse af kasserer.
k: Valg af bestyrelse og suppleanter.
l: Valg af revisorer og suppleanter.
m: Evt. forslag til kongressen.
n: Evt. valg af delegerede til kongressen.
o: Eventuelt.

Punkt 14. Det påhviler afdelingen med 4 ugers (dog 3 uger ved en ekstraordinær generalforsamling) varsel at give Dansk Musiker Forbund meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og inden 14 dage efter dennes afholdelse til forbundet at indsende punktreferat heraf til offentliggørelse i forbundets medlemsblad, samt revideret, godkendt årsregnskab.

Punkt 15. Afdelingen kan opløses, hvis der er fremsat forslag herom til vedtagelse både på en ordinær generalforsamling og en til formålet indkaldt efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om opløsning kræver, at mindst 5/6 af de på generalforsamlingerne repræsenterede stemmer afgives for forslaget. Afdelingen kan endvidere opløses efter reglerne i Dansk Musiker Forbunds love, § 6 stk. 4. I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens formue Dansk Musiker Forbund og indgår ubeskåret i O.A. Røders Mindefond, jfr. Love for Dansk Musiker Forbund, § 29.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2001. og revideret på generalforsamlingen den 15. marts 2004 og den 21. marts 2012.