DMF Øst

Love for DMF Øst - Dansk Musiker Forbunds Østsjællands Afdeling

Punkt 1.
Afdelingens fulde navn er Dansk Musiker Forbunds Østsjællands Afdeling.
Afdelingens korte navn er DMF Øst.
Alle, der arbejder professionelt med musik og lyd i bredeste forstand, kan optages som medlemmer.
Afdelingens geografiske område dækker Køge, Stevns, Faxe, Ringsted og Solrød kommuner.
Afdelingen har til formål at virke til fremme af de særlige interesser, der knytter sig til udøvelse af medlemmernes hverv inden for området.

Punkt 2.
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Afdelingens midler indsættes i et pengeinstitut.
Afdelingen forpligtes overfor tredjemand ved underskrift af lederen i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3.
Afdelingens bestyrelse består af en leder, en kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt afdelingens medlemmer på den ordinære generalforsamling.
Lederen vælges for 2 år ad gangen i ulige år, kassereren vælges for 2 år ad gangen i lige år.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen således, at der hvert år afgår halvdelen.
Bestyrelsesmedlemmer, der har forfald ved bestyrelsesmøder, skal melde afbud til lederen med dags varsel.
Bestyrelsen vælger en stedfortæder for lederen til at varetage dennes hverv i tilfælde af forfald.
Leder og stedfortæder vælger selv hvordan de tituleres.
Bestyrelsesmøde indkaldes af lederen efter dennes nærmere bestemmelse eller på begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmøder kan afholdes fysisk og/eller digitalt.
Lederen leder møderne, i dennes forfald dennes stedfortræder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt.
Alle beslutninger tages ved afstemning med simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed gør lederens, i dennes forfald dennes stedfortræder, stemme udslaget.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
Foreningen tegnes af leder eller kasserer.

Punkt 4.
Til at udføre tilsyn med afdelingens kasse og bogføring samt forvaltning af dens formue og revision af dens årsregnskab, vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer for 2 år ad gangen således, at der hvert år skiftevis afgår én revisor.
De kan til enhver tid forlange sig bøgerne og kassen forevist.
Ved revision af årsregnskabet med tilhørende bøger og bilag sikrer revisorerne sig tilstedeværelsen af afdelingens kapital og værdipapirer, gør deres kritiske bemærkninger til den stedfundne administration og indstiller til generalforsamlingen, om regnskabet kan godkendes.

Punkt 5.
Afdelingen holder ordinær generalforsamling i januar kvartal hvert år.
Generalforsamlinger kan afholdes fysisk og/eller digitalt.

Punkt 6.
Ekstraordinært kan en generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt forlanger det, med angivelse af dagsorden og formulerede forslag til behandling.
Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Punkt 7.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker af lederen pr. e-mail og via forbundets kommunikationskanaler.
Indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Punkt 8.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen.

Punkt 9.
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle afdelingens anliggender.
Afgørelser sker i almindelighed ved håndsoprækning med simpel stemmeflerhed.
Skriftlig afstemning skal ske, når dirigenten eller mindst 1 tilstedeværende medlem begærer det.
Til vedtagelse af lovændringer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer samt efterfølgende indsendelse til Dansk Musiker Forbund .

Punkt 10.
Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Punkt 11.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
 4. Godkendelse af regnskabet
 5. Indkomne forslag
 6. Fremtidig virksomhed
 7. Godkendelse af budget for dette år
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Evt. valg af leder
 10. Evt. valg af kasserer
 11. Valg af bestyrelse
 12. Valg af revisor
 13. Forslag til årsmødet
 14. Valg af delegerede til årsmødet
 15. Eventuelt

Punkt 12.
Det påhviler afdelingen med 4 ugers (dog 3 uger ved en ekstraordinær generalforsamling) varsel at give Dansk Musiker Forbund meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og inden 14 dage efter dennes afholdelse til forbundet at indsende punktreferat heraf til offentliggørelse via forbundets kommunikationskanaler, samt revideret, godkendt årsregnskab og afdelingens love.

Punkt 13.
Afdelingen kan opløses ved sammenlægning med en anden af Dansk Musiker Forbunds afdelinger, hvis der er fremsat forslag herom til vedtagelse både på en ordinær generalforsamling og en til formålet indkaldt efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Beslutning om opløsning kræver, at mindst 5/6 af de på generalforsamlingerne repræsenterede stemmer afgives for forslaget.
Afdelingens formue overføres da til den fortsættende afdeling.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2001, og revideret på generalforsamlingerne den 15. marts 2004, den 21. marts 2012, den 14. februar 2021 og den 6. februar 2022.